VAKGEBIEDEN
 
 
NIEUW
 
 
PROFESSIONALS
 
 
REEKSEN
 
 
DIGITAAL
 
 
 
 
Accountancy
Bedrijfs- en financieel beleid
Economie
Handel - Expeditie - Vervoer
Begeleidingskunde
Onderwijskunde
Opleidingsmethodiek
Pedagogiek
Algemeen
Verpleging en thuisverpleging
Vroedkunde
Ergotherapie
Kinesitherapie
Biomedische wetenschappen
Geneeskunde
Communicatie
Marketing
Sales
Aardrijkskunde
Chemie
Statistiek
Overige
Begeleidingskunde
Coaching
Communicatieve vaardigheden
Management
Personeel en arbeid
Persoonlijke professionele ontwikkeling
Communicatie
Marketing
Sales
Strategie
Algemeen
Verpleging en thuisverpleging
Vroedkunde
Ergotherapie
Kinesitherapie
Biomedische wetenschappen
Geneeskunde
 

Handvest ter berscherming van de persoonlijke levensfeer


Dit is de website van Uitgeverij De Boeck NV.


A.    Naleving van de wet van 8 december 1992 “bescherming van de persoonlijke levenssfeer”
B.    Informatievergaring: methodes

 1. Verzending van een formulier
 2. Cookies

C.    Doeleinden
D.    Informatievergaring
E.    Bestemmelingen van de gegevens
F.    Lengte van de bewaring
G.    Inzagerecht en correctie
H.    Toestemming
I.    Bekendmaking aan derden
J.    Beveiliging
K.    Diversen
L.    Contact

 

A. Naleving van de wet van 8 december 1992 “bescherming van de persoonlijke levenssfeer”

Uitgeverij De Boeck is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en verbindt zich ertoe de Belgische wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer na te leven ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Deze wet kunt u online raadplegen op de site http://www.privacycommission.be

 

B. Informatievergaring: methodes

Tijdens uw bezoek aan onze sites kunnen persoonsgegevens worden vergaard of verwerkt, via verzending van een formulier of via verzending van een cookie.

 1.  Verzending van een formulier

In geval van een onlinebestelling of abonnering op een nieuwsbrief wordt u uitgenodigd om een formulier te vervolledigen, waarvan sommige velden in vet of eventueel aangeduid met een sterretje (*) verplicht zijn om u de gewenste dienst te kunnen aanbieden.
Die velden zijn enkel bedoeld om ons in staat te stellen contact met u vlug op te nemen, indien dat nodig mocht blijken of om uw interesses beter te kunnen identificeren voor het verzenden van aangepaste informatie.
Het is mogelijk een « cliëntrekening » op te richten, om het bestellingproces makkelijker en sneller te doen verlopen wanneer U in de toekomst naar onze site terugkeert.

 1. cookies

Het is bovendien mogelijk dat we tijdens uw bezoek aan onze site een “cookie” plaatsen op uw computer (een cookie is een zeer klein bestand dat door een internetserver wordt verstuurd en dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. In dit bestand wordt het spoor van de bezochte website bewaard, alsook bepaalde gegevens aangaande uw bezoek) die, behoudens bezwaar van u zal worden opgeslagen op uw harde schijf. U kunt op de hoogte worden gebracht wanneer deze “cookie” wordt verzonden en u kunt zich ertegen verzetten door uw browser aan te passen. Bijvoorbeeld:Dit laat Uitgeverij De Boeck toe de besturing van de site te optimaliseren tijdens uw volgende bezoeken (automatische herkenning van de interfacetaal, verkorte te doorlopen stappen bij uw volgende bestelling, enz).

De “basket”-cookie is noodzakelijk om de verschillende boeken in uw winkelmandje te bewaren tijdens uw bestelling. Deze cookie wordt slechts voor 24 uur opgeslagen. Hij wordt automatisch gewist wanneer U uw bestelling beëindigd.

Indien U uw computer tijdens het bestellingsproces configureert om de cookies te deactiveren, zal uw bestelling niet aanvaard worden.

Hetzelfde systeem wordt gebruikt voor uw opzoekingen, om de opzoekingen in de verschillenden catalogen te bewaren. Deze cookie wordt "search" genoemd en bevat uw laatste opzoeking. Deze cookie wordt ook automatisch gewist na 24 uur.

 

C. Doeleinden

Uw persoonsgegevens worden enkel vergaard en verwerkt met het oog op de volgende doeleinden:

 1. Verzending en opvolging van bestellingen en facturatie,
 2. Verzending van promotionele informatie met betrekking tot onze producten en diensten,
 3. Eventuele verzending van gratis stalen of aanbod van diensten aan uitzonderlijke voorwaarden.
 4. Het beantwoorden van uw vragen,
 5. Het verschaffen van informatie over nieuwe diensten of in het kader van gerichte direct marketingcampagnes, in het bijzonder via e-mail of periodieke mailings, indien U uw postadres via internet meedeelt, of, indien U uw telefoonnummer meedeelt, via telefonische oproep.
 6. Betere identificatie van uw interesses.

In geval e) wordt uw toestemming hiervoor gevraagd bij verzending van uw gegevens. Indien u niet wenst dat we in de toekomst nog contact met u opnemen (met name via e-mail), volstaat het contact met ons op te nemen op één van de manieren opgesomd in punt J van het onderhavige Handvest.
Bovendien hebben wij, om een correct beheer van het informaticasysteem te verzekeren, toegang tot alle communicatie die in ons informaticasysteem wordt opgeslagen.
De technologie evolueert voortdurend. Het is dus mogelijk dat Uitgeverij De Boeck bewerkingen zou kunnen uitvoeren die nog niet in dit Handvest werden voorzien. In dat geval zullen wij contact met u opnemen alvorens wij uw gegevens opnieuw gebruiken, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen in het reglement en om u de mogelijkheid te bieden om eventueel af te zien van het hergebruik van uw gegevens.

 

D. Informatievergaring

De volgende informatie wordt vergaard:

 • uw domein (dat automatisch wordt gedetecteerd);
 • uw e-mailadres, wanneer u dat hebt vrijgegeven, bijvoorbeeld door verzending van berichten of vragen op deze site, door communicatie via e-mail, door in te loggen op de zone met beperkte toegang op onze site, waarvoor een identificatie is vereist, enz.;
 • alle informatie betreffende de pagina’s die u op onze site heeft geraadpleegd;
 • alle informatie die u vrijwillig vrijgaf (bijvoorbeeld in het kader van enquêtes en/of inschrijvingen op de site, of door in te loggen op de zone met beperkte toegang, waarvoor een identificatie is vereist). Wanneer u een bestelling plaatst, dient u op het bestelformulier uw naam, voornaam, postadres, telefoon/gsm, e-mailadres, nummer van uw creditcard (indien u met deze kaart wenst te betalen) en de geldigheidsdatum in te vullen.

 

E. Bestemmelingen van de gegevens

De bestemmelingen van de gegevens zijn de personeelsleden (boekhouding, commerciële medewerkers, informatici).

 

F. Lengte van bewaring

De gegevens worden 7 jaar bewaard wat betreft boekhoudgegevens, en 5 jaar na ons laatste contact wat betreft de andere gegevens.

 

G. Inzagerecht en correctie

Het is steeds mogelijk de status van uw persoonsgegevens na te gaan, via e-mail (marketing@deboeck.com) of per brief (Uitgeverij De Boeck – Internetsite – Belpairestraat 20 bus 3 - 2600 Berchem).
We delen u zo snel mogelijk de gegevens mee waarover wij op dat moment beschikken, na controle van uw identiteit.
Indien één of meerdere gegevens foutief, onjuist of onvolledig zijn, kunt u ons uiteraard om een correctie vragen. U kunt zich op ieder moment verzetten tegen de communicatie van uw gegevens aan derden, tegen het gebruik van uw gegevens om u commerciële boodschappen te zenden – dit zonder kosten -, en over het algemeen, tegen elke vorm van verwerking.

Indien u meent dat onze site de reglementering inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer niet naleeft, kunt u contact met ons opnemen op één van de manieren opgesomd in punt J.
U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, op de volgende adres :

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Drukpersstraat, 35
1000 Brussel
Tel. + 32 2 274 48 00
Fax. + 32 2 274 48 35
commission@privacycommission.be

 

H. Toestemming

Wanneer u gebruik maakt van onze site, verklaart u uitdrukkelijk het beleid inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van Uitgeverij De Boeck te aanvaarden, en stemt u ermee in dat we uw persoonsgegevens vergaren en verwerken volgens de hier beschreven modaliteiten en principes.
Ze zijn noodzakelijk voor het beheer van de commerciële omgang tussen klant en uitgever (download, dienst na verkoop, enz.). De klant zal geen account kunnen aanmaken indien hij de in dit stadium gevraagde gegevens weigert vrij te geven. Indien de klant zich verzet tegen de bewaring van de gegevens betreffende zijn bestelling zal de uitgever verplicht zijn om zijn account te desactiveren.
Indien u wenst dat uw persoonsgegevens uit onze databank worden geschrapt, volstaat het met ons contact op te nemen via e-mail of per brief, op de adressen opgesomd in punt J. Wij verbinden ons ertoe deze schrapping zo snel mogelijk uit te voeren, behalve natuurlijk wat de informatie betreft die nodig is voor onze facturatie en voor naleving van de regels en boekhoudkundige bepalingen.
We herinneren eraan dat u zich kunt inschrijven op een bijzondere lijst, indien u geen mailings, telefoons of e-mails meer wenst te ontvangen van om het even welke Belgische onderneming (waaronder Uitgeverij De Boeck). U kunt contact opnemen met de dienst "Robinson" van het Belgisch Direct Marketing Verbond (BDMV) op het gratis telefoonnummer 0800-91 887 (alleen in België), per brief, ter attentie van het BDMV, Robinsonlijst, Noordkustlaan 1, 1702 Groot-Bijgaarden, of online op www.robinsonlist.be.
Bovendien verschijnt in alle e-mails of nieuwsbrieven die u eventueel worden toegezonden, steeds een link die u kunt aanklikken om toegang te krijgen tot uw profiel of een specifieke pagina, waar u kunt aangeven dat u niet langer promotionele informatie van ons wenst te ontvangen.
 

I. Bekendmaking aan derden

We behouden ons het recht om persoonlijke informatie mee te delen op verzoek van een gerechtelijke instantie of ter goeder trouw, indien deze actie is vereist,

 • om te voldoen aan de geldende wetten of reglementeringen;
 • ter bescherming of verdediging van de rechten of bezittingen van Uitgeverij De Boeck, van de site of van de gebruikers hiervan;
 • om, in extreme omstandigheden, in te grijpen met het oog op de persoonlijke bescherming van de gebruikers van Uitgeverij De Boeck, van de site of de bezoekers.

Informatie vergaard over de klant ten tijde van de oprichting van zijn account of met zijn bestellingen, zijn bestemd voor de Uitgever en de NV DBIT in het geval van aankoop van een ebook.
Alle informatie vrijgegeven via de interface van de onlinebetaling met creditkaart zijn enkel voor de door de uitgever gekozen bank, die de geldigheid van de bankkaart nagaat.
Uw gegevens kunnen ook worden doorgegeven aan onze partners in de educatieve of culturele sector.

 

J. Beveiliging

Uitgeverij De Boeck verbindt zich ertoe alles in het werk te stellen om uw persoonsgegevens te beschermen, om zo in het bijzonder te voorkomen dat zij zouden worden verdraaid, beschadigd of meegedeeld aan derden, zonder toelating.
De uitzending van informatie door de interface  van de onlinebetaling met creditkaart wordt beveiligd door de SSL (Secure Sockets Layer) cijfertechnologie, die de informatie in cijferschrift  omzet om alle persoonsgegevens en betalingsgegevens te beveiligen.

 

K. Diversen

Dit Handvest doet geen afbreuk aan het recht waarover Uitgeverij De Boeck beschikt ten opzichte van bepaalde bezoekers waarbij een contract, wet of enig ander contractueel, reglementair of wettelijk document de onderneming de mogelijkheid biedt tot ruimere handelingen. In dat geval is de voor Uitgeverij De Boeck meest voordelige regel van toepassing.

 

L. Contact

Uitgeverij De Boeck – Website, Belpairestraat 20 bus 3 - 2600 Berchem

tel.: 32 (0)3 200 45 00
fax: 32 (0)3 200 45 99
e-mail: informatie@deboeck.com
Ond.nr.: 0404790502 (Antwerpen)
BTW: BE 404.790.502

 
Nieuwsbrieven
Raadpleeg de volledige lijst en schrijf u in op de gewenste nieuwsbrieven!
 
 
 
Nieuw
 
RSS-feed
Bekijk de lijst...............